TTOPop TOP TOP Hyldekærparkens Grundejerforening Vedtægter § 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er: "Hyldekærparkens Grundejerforening" Stk. 2: Foreningens hjemsted er i Gundsømagle Roskilde kommune.Foreningens adresse er formandens bopæl. § 2.Foreningens formål. Stk. 1: Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser. Foreningen skal derfor administrere grundejerforeningens fællesanliggender, herunder f.eks. vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealer, samt kabel/signalføring for TV/Radiosignaler, eller tilhørende kabler koblet til egen eller eksterne signalgivere, og herunder antal af TV/Radio kanaler, i det omfang denne administration ikke overtages af det offentlige eller andre, og i øvrigt i henhold til bestemmelserne i den på området den 9. juli 1971tinglyste deklaration. Dette gælder også andre områder, som teknologisk ikke er udbredt eller kendes i dag. Beslutning herom, herunder vilkårene og økonomi, kan kun ske jævnfør afstemningsreglerne i §8 i vedtægterne. Stk. 2: Foreningen kan efter grundejerforeningens bestemmelse tilsluttes en organisation af grundejerforeninger. §3 Medlemmer Stk. 1.Medlemmer af foreningen er samtlige ejere af ejendomme i Hyldekærparken 1-54 med følgende matrikelnumre: (18 g, 18 h, 18 i, 18 k, 18 l, 18 m, 18 n, 18 o, 18 p, 18 q, 18 r, 18 s, 18 t, 18 u, 18v, 18 x, 18 y, 18 z, 18 æ, 18 ø, 18 aa, 18 ab, 18 ac, 18 ad, 18ae, 18 af, 18 ag, 18 ah, 18 ai, 18 ak, 18 al, 18 am, 18 an, 18 ao, 18 ap, 18 aq, 18 ar, 18 as, 18 at, 18 au, 18 av, 18 ax, 18 ay, 18 az, 18aæ, 18aø, 18 ba, 18 bb, 18 bc, 18 bd, 18 be, 18 bf, 18 bg, 18 bh, 18 bi, 18 bk, 18 bl, 18 bm, 18bn, 18 bo, 18 bp,). Heri er medregnet de grønne områder. Medlemskabet er samhørende med ejendomsret til hver enkelt ejendom. Stk. 2. De til enhver tid værende ejere af Hyldekærparken 1– 54 har pligt til at være medlem af rundejerforeningen. Dette gælder også evt. fremtidige medlemmer iflg. 3.1. Medlemmernes andel i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller retsforfølgning under nogen form. I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. Stk. 3. Medlemmerne skal, også selvom de ikke bebor ejendommen, respektere foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 4. Medlemmerne har pligt til at sørge for beplantning og vedligeholdelse af den jord, der støder umiddelbart op til medlemmets hus (mellem husmur og flisegange samt skråninger og hegn), og ligeledes sørge for renholdelse af det tilstødende fliseareal (herunder snerydning). Stk.5.Parkering/henstilling af lastbiler, busser eller biler over 3.500 kg. må ikke finde sted på veje og fællesveje. Af- og pålæsning er tilladt. Parkering af campingvogne, campere, trailere, andre påhængsvogne m.v. må kun ske for en kortere periode, f. eks. i forbindelse med klargøring (maks. 14 dage). Stk. 6. Medlemskab indtræder på overtagelsesdagen i henhold til købsaftale. Medlemsrettighederne, herunder stemmeret og valgbarhed, kan først udøves, når foreningen har modtaget skriftlig dokumentation for ejerskiftet. Stk. 7. Underretning om ejerskifte og dermed udtræden for sælger og indtræden for køber, skal af sælger og køber gives skriftligt til foreningen senest 14 dage efter endelig aftaleindgåelse. Den tidligere ejers nye bopæl skal oplyses. Skt. 8. Den til enhver tids værende ejer af en ejendom er omfattet af medlemspligten, og hæfter for tidligere ejers eventuelle restancer til foreningen. Stk. 9. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom i foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Eventuel refusion er alene et mellemværende mellem tidligere og ny ejer. Stk. 10. Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen del af foreningens eventuelle formue. §4. Generalforsamlingen Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Medlemmer af medlemmets husstand, lejere og andre brugere af ejendomme i foreningen har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen konkret beslutter andet. Det samme gælder repræsentanter for kommunen. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november. Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til formanden, som skal modtage det inden den forudgående 15. oktober. Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning. § 5. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1.Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 15 medlemmer rejser krav herom til formanden med angivelse af dagsorden. Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest en måned efter anmodning med dagsorden er kommet frem til bestyrelsen. § 6. Indkaldelse Stk. 1. Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. brev til den i medlemsprotokollen indeholdte adresse. Stk. 2. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskab og forslag til budget skal enten medfølge indkaldelsen. Stk. 3.Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel. § 7. Stemmeret Stk. 1. Hver ejendom har en stemme. Er der flere ejere af en ejendom er der kun én stemme. Stk. 2. Stemmeret samt valg til tillidshverv kan kun udøves af medlemmer, der ikke 8 dage før generalforsamlingen er i restance til foreningen. Stk. 3. Stemmeafgivning kan ske personligt eller ved skriftlig fuldmagt. Stk. 4. Fuldmagt kan kun gives til andre stemmeberettigede medlemmer. Følgende skal fremgå af fuldmagten: a) navnet på den befuldmægtigede og b) hvis den ikke gælder hele generalforsamlingens dagsorden, da hvilke dagsordenspunkter den vedrører. Stk. 5. Ingen må afgive mere end to stemmer på andres vegne (dvs. maks. tre stemmer inklusive egen stemme). § 8. Stemmeflertal. Stk. 1. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre vedtægterne bestemmer andet jf. §8.2 & §8.3 . Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke. Stk. 2. Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af samtlige grundejer/parceller. Dog kan formålsændringer kun vedtages når mindst 5/6 af samtlige grundejer/parceller. Stk. 3. Såfremt dette kvalificerede flertal ikke opnås på den første generalforsamling, kan 2/3 henholdsvis 5/6 af de fremmødte kræve indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændring henholdsvis formålsændringen kan vedtages af 2/3 henholdsvis 5/6 af de repræsenterede stemmer. Stk. 4. Roskilde kommune orienteres ved ændringer af vedtægterne. Stk. 5. Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Roskilde kommunes godkendelse. § 9. Dirigent og referat Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende dagsorden, behandling af emner og af stemninger. Dirigenten kan ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor. Dirigenten skal ikke nødvendigvis vælges blandt medlemmerne. § 10. Afstemning. Stk. 1. Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre mindst 5 fremmødte kræver skriftlig afstemning eller dirigenten bestemmer det. Stk. 2. Referat fra generalforsamlingen udarbejdes af referenten og underskrives af referent, dirigenten og den afgående bestyrelse. Stk. 3. Senest en måned efter generalforsamlingen udsendes referatet til medlemmerne. § 11. Dagsorden. Stk. 1. På den ordinære generalforsamling er dagsordenen således: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år. 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og påtegnet af revisor. 4. Forslag, herunder rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 5. Forelæggelse af budget til orientering samt vedtagelse af kontingent og eventuelt indskud. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. Stk. 2.Under pkt. 8 kan der ikke sættes forslag til afstemning. § 12. Bestyrelsen. Stk. 1.Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et bestyrelsesmedlem. (dette meddeles medlemmerne ved udsendelsen af referatet af generalforsamlingen). Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der senest 8 dage før generalforsamlingen har haft stemmeret jf. §7.2. Ejes en ejendom af flere, er enhver af ejerne valgbare. Stk. 3. To bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er på valg i ulige år, de øvrige tre medlemmer og den anden suppleant er på valg i lige år. Stk. 4. Generalforsamlingen kan på forslag fra bestyrelsen nedsætte et eller flere ud valg. Stk.5. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages om valg. Er der fortsat stemmelighed, trækkes lod. § 13. Bestyrelsens møder. Stk. 1. Der holdes bestyrelsesmøde efter formandens bestemmelse eller når to bestyrelsesmedlemmer har begæret det. Stk. 2. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 3. Gyldig beslutning kan ikke træffes, såfremt kun 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede, med mindre disse er enige om beslutningens indhold. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. § 14. Bestyrelse og supleant. Bestyrelses- og suppleanthverv samt revisorhverv er ulønnet med mindre generalforsamlingen bestemmer andet. Udlæg til varetagelse af hvervet, herunder f.eks. telefon, møder og spisning og tabt arbejdsfortjeneste pga. f.eks. forhandling med kommune eller andre myndigheder, leverandører el. lign. Eller anden mødeaktivitet, som påfører sådant tab kan dog inddækkes. § 15. Foreningen tegnes i enhver henseende af formand/næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. § 16. Kontingent. Stk. 1. Foreningens kontingent, indskud og bidrag fastsættes af generalforsamlingen og fortsætter uændret indtil ændring besluttes på en ny generalforsamling. Stk. 2. Kontingentet betales, med mindre andet bestemmes af generalforsamlingen, i fire lige store rater: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Stk. 3. Restancer udover ti dage pålægges et administrationsgebyr på 100 kr. samt renter 1% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Generalforsamlingen kan ændre gebyr og rentesats. Stk. 4.Kontingentstigning, der skal gå til nyanskaffelser og vedligeholdelse, kan maksimalt andrage 20% af årets budget med mindre der til vedtagelse opnås samme flertal som til ændring af vedtægterne. § 17. Regnskab og revision. Stk. 1. Foreningens regnskabsår er 15/10 – 14/10 næste år. Stk. 2. Generalforsamlingen vælger to revisorer og to suppleanter. Stk. 3. Regnskabet sendes til revisorerne og skal være revideret i så god tid at udskrift af regnskabet med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. Revisorerne skal sikre sig, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede og at der er foretaget forsikringstegning. Stk. 4. Formanden skal påtegne alle regnskabsbilag. Bilag for udlæg til formanden skal påtegnes af næstformand eller kasserer. Vedtaget på generalforsamlinger 31. maj 1972 med senere ændringer, bl.a. den 22. november 1986, 11. december 1986, 9. november 1987 og 5. marts 2008 Foranstående vedtægter tiltrædes af Roskilde kommune